tisdag, januari 30, 2007

Preskription för mord

Klicka på rubriken och läs förslaget till riksdagsbeslut.

Nu verkar det som att slutförslaget kommer att innehålla ett undantag för mord begångna innan den nya preskriptionslagen fastställs.

Motivet är att den som begår ett brott, ska vid brottets utförande, kunna vara helt på det klara med det rättsliga efterspelet.

http://www.sr.se./ekot/artikel.asp?artikel=1174353


Citat "Idag, tisdag, kom förslaget om att preskriptionstiden på mord och dråp kan tas bort. Hovrättsrådet Petra Lundh har utrett åt regeringen och hon vill att detta bara ska gälla brott som begås efter en eventuell lagändring."

Det är fullt möjligt att jag har missat något viktigt, men jag förstår inte varför en mördare ska kunna gå fri för att han/hon begick ett mord innan preskriptionen togs bort.

Citat " Vi har föreslagit att man ska avskaffa preskriptionstiden för mord, men det ska bara gälla framöver och inte brott som redan är begångna. Det är just med tanke på att inom straffrätten så är det ett väldigt starkt krav på förutsägbarhet. Det är en huvudregel att normalt sett gäller inte straffrättsliga nya bestämmelser bakåt i tiden, utan endast för framtiden."

Ska lagen verkligen ta hänsyn till hur en mördare kalkylerar med att tack vare preskription, gå fri från straff?

Jag tror inte att en mördare ens överväger denna möjlighet och jag tycker definitivt inte att mord ska preskriberas och detta oavsett omständigheter.

Kärnkraften och säkerheten

Klicka på rubriken och läs vad DN skriver om kärnkraftsäkerheten i dag. Kärnkraftkramarna börjar få frossa.

Även i
SvD syns tvivlet.

Vad var det jag sade? (!!)

Det känns skönt att utbrista i denna slitna fras just nu.

Gammal SKI-rapport


Lyssna noga här!
http://www.sr.se./webbradio/webbradio.asp?typ=db&namn=435469&intUnitID=&pubId=&broadcastDate=&MainChannel=&audioAvailableCodingFormats=%20&bitIsBlockChannel=

Pinsamma bortförklaringar.

Se Uppdrag Granskning i kväll!


Citat: "Klockan 01.23 lördagen 26 april 1986 förstörde två explosioner reaktorn Tjernobyl 4.” Flera av de bränder som uppstod i byggnaden släcktes efter några timmar. Men branden som hade startat i reaktorns grafit kunde släckas först den 9 maj, vilket var en av orsakerna till de stora och utdragna utsläppen av radioaktiva ämnen."

"Detta kan inte hända i ett svenskt kärnkraftverk", bedyrade kärnkraftkramarna.

"Vår säkerhetskultur och våra tekniska säkerhetssystem, gör det omöjligt", rabblade experterna.

Vi skeptiker hävdade inför slutna ögon och öron, att säkerhetskultur är färskvara. Rutin och brist på incidenter, gör att underhåll av säkerhetssystemen blir slentrianmässigt utförda med missar som följd.

Till slut är situationen ungefär som den var i Tjernobyl Klockan 01.23 lördagen 26 april 1986.

En hög chef struntar i att läsa rapporter om säkerhetsbrister och medger det utan att skämmas i en radiointervju.

Folk är påverkade av narkotika och alkohol på arbetsplatsen.


SKI har sett tecknen utan att ingripa med kraft.

Säkerheten i de svenska kärnkraftverken är långt under den lägsta tillåtna gränsen och vi behöver redan nu en haverikommission.

Säkerhetskulturen har havererat!

Byt ut folk nu, innan en härdsmälta tar livet av oss!


Tidigare i bloggen om kärnkraft
http://germundandersson.blogspot.com/2006/10/krnkraft.html
måndag, januari 29, 2007

Öppet brev till Enköpingsposten om den vindkraftkritiska ledarartikeln 29/1.

Tonen i artikeln tyder på att författaren eller någon närstående kommer att få se ett vindkraftverk på nära håll inom kort.

Då går det omedelbara egenintresset före omsorgen om miljön och våra efterkommandes trygghet.

Vindkraften är den minst miljöstörande energiomvandlingsprocess som hittills kunnat kommersialiseras.

När den nya tunnfilmstekniken för direkt solenergiomvandling är färdigutvecklad, kommer två kärnkraftverk att ersättas av direktenergi från sol och vind.

Från Enköpingsposten:

Citat: "Det är hög tid att det bildas ett politiskt mottryck"

Citat: "Landet skulle behöva ett ordentligt vindkraftuppror!"

Min uppmaning till läsekretsen:


Ta ledarartikeln med två stora nypor salt! Vad är det för fel i att en lantbrukare utnyttjar sina arealer till utbyggandet av systemet för miljövänlig elförsörjning?

Det var mycket gnäll över salixodlingarna när lantbrukarna först gav sig in i energikommersen. Nu får vi enköpingsbor värme från förbränning av pellets.

När energiskogsråvara omvandlas till värme i våra hem genom fjärrvärmesystemet, tillförs atmosfären ingen ny koldioxid eftersom salixen tar upp exakt lika mycket koldioxid från atmosfären under växtprocessen, som den vid förbränningen avgivna.

Nu har salixdebatten avstannat och låt oss hoppas att den negativa vindkraftdebatten snart ersätts av en positiv framtidssyn.

Studera följande hemsidor!

http://www.svenskenergi.se/energifakta/vindkraft.htm

Citat:
"Vindkraften gav drygt 0,9 TWh i Sverige år 2005. Den sammanlagda potentialen för elproduktion till lands och till havs är naturligtvis gigantisk, men det bedöms att vi i Sverige kan få upp till 30 TWh av vår el från vindkraft. Det mål som regeringen nu siktar emot är att vi ska ha 10 TWh vindkraft i Sverige år 2015."

http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/var_verksamhet/forskning_och_utveckling/vindkraft/
Citat:
"Vattenfall har i Sverige, Finland och Danmark 478 hel- och delägda vindkraftverk som tillsammans producerar 870 GWh el per år. Vår elproduktion från vindkraft i Polen och England är 330 GWh. Vattenfalls samlade elproduktion från vindkraft är 1200 GWh och ger hushållsel till närmare 240 000 hem."
"Utvecklingen har gått från enstaka verk och mindre grupperingar av vindkraftverk på land till stora vindkraftparker till havs. Satsning har länge gjorts på utveckling av stora vindkraftverk för att kunna utnyttja havslokaliserad vindkraft."

http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=93E647584D9BBB53C125726B0025BB9C

Tidigare i bloggen om vindkraft

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/vindkraft.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/vindkraft-och-annan-miljvnlig.html

söndag, januari 28, 2007

Djur & naturKlicka på rubriken och läs om Naturskyddsföreningens projekt Djur & Natur.
Klicka på bilderna och se resultatet av mina möten med djur & Natur i dag.
På den övre bilden syns hur ett mycket litet djur har trippat fram i snön och där överraskats av en rovfågel. Det nedre vingavtrycken är från landningen och gripandet när fågeln tog musen. Det övre, mera kraftfulla avtrycket är från när ekipaget blir luftburet igen.
Den nedre bilden föreställer en stor spindel som gjorde obscena gester när den ville skrämma mig.

fredag, januari 26, 2007

Vindkraft och annan miljövänlig energiomvandling

Klicka på rubriken och läs om olika energiomvandlingsprocesser.

Mera om vindkraft här


Vattenfall gör nu en rejäl storsatsning på vindkraft. Anledningen till detta är att lönsamhetskalkylen för vindkraft förbättras hela tiden.

Energibolagen kallar sig producenter av energi. Det är fel! De omvandlar energi.

Själv ska jag förhandla om el från vindkraft senare under dagen.

Uppdatering 29/1 Sveriges bästa morgontidning, Enköpingsposten har i dag en ledarartikel som är starkt kritisk mot utbyggnaden av vindkraft.

Citat: "Det är hög tid att det bildas ett politiskt mottryck"
Citat: "Landet skulle behöva ett ordentligt vindkraftuppror!"

Skitsnack sade Bill
Egenintresse sade Bull

Allt i bloggen om vindkraft.

onsdag, januari 24, 2007

JK Göran Lambertz och överåklagare Sven-Erik Alhem

Klicka på rubriken och läs om justitiekanslersorganistaionen.

I teveprogrammet Argument, möttes i går kväll Göran Lambertz och överåklagare Sven-Erik Alhem, som kritiserat JK tillsammans med
Madeleine Leijonhufvud , surkarten Bodström och en samling gnälliga advokater.

Programrepris 25/1 och 26/1

Det är möjligt att jag tittade genom ett positivt filter eftersom jag gillar Göran Lambertz, men jag fick uppfattningen att Sven-Erik Alhem, till slut höll med Lambertz om det mesta.

Den som har rätt från början, får nästan alltid rätt till slut.

Detta är grundförutsättningarna.

1 § Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman. Förordning (1988:1116).


2 § Det åligger Justitiekanslern att under regeringen bevaka statens rätt. I mål som rör statens rätt skall han, om det inte ankommer på någon annan myndighet, föra eller låta föra statens talan.
Utan hinder av att uppgiften att företräda staten vid eller utom domstol ankommer på en annan myndighet än Justitiekanslern, får Justitiekanslern i en tvist som prövas eller kan bli föremål för prövning av en allmän domstol från myndigheten överta uppgiften att bevaka statens rätt.
Justitiekanslern skall tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter. Förordning (1997:414).

3 § Om Justitiekanslerns tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden finns bestämmelser i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.
Inom ramen för vad som föreskrives i 2 § nämnda lag omfattar Justitiekanslerns tillsyn
statliga myndigheter,
tjänstemän och andra befattningshavare vid statliga myndigheter,
andra som är knutna till statlig myndighet och som innehar tjänst eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt angår denna deras verksamhet.
I fråga om befattningshavare vid försvarsmakten omfattar tillsynen dock endast befäl av lägst fänriks grad och dem som innehar motsvarande tjänsteställning. Förordning (1987:1004). Förordning (1988:1116).

4 § Justitiekanslern bör ej ingripa mot lägre befattningshavare utan självständiga befogenheter, om det ej påkallas av särskilda skäl. Förordning (1988:1116).

5 § Kan det misstänkas att en befattningshavare som omfattas av bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas, och kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 § nämnda lag inte kan tillställas honom inom två år efter förseelsen, får Justitiekanslern utfärda motsvarande underrättelse. Detsamma gäller för den som omfattas av bestämmelser om disciplinansvar och motsvarande underrättelse i någon annan författning. Förordning (1994:910).

6 § Det åligger Justitiekanslern att vaka över tryckfriheten och yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förordning (1991:1708).

7 § Om Justitiekanslerns befattning med advokatväsendet finns bestämmelser i rättegångsbalken. Förordning (1988:1116).

8 § Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen (1985:400) om behörighet för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken och lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning finns särskilda bestämmelser. Förordning (1999:103).

9 § Justitiekanslern skall granska de ärendeförteckningar som myndigheterna lämnar till Justitiekanslern enligt särskilda föreskrifter. Förordning (1988:1116).

10 § Om Justitiekanslerns rätt att föra talan mot beslut om rättshjälp och om ersättning av allmänna medel, m.m. finns bestämmelser i rättshjälpslagen (1996:1619), lagen (1996:1620) om offentligt biträde samt lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut. Förordning (2005:78).

11 § Ombud som har att företräda staten eller bevaka dess rätt skall efterkomma vad justitiekanslern befaller dem i tjänsten. Förordning (1988:1116).

Gränsta - Knutby

Klicka på rubriken och läs om gränstasektens mall för manlighet och kvinnlighet!

Citat: "Feminism är ett uppror mot skapelseordningen, ett uppror mot Gud och en skymf mot kvinnan själv, eftersom det går ut på att det inte duger att vara kvinna."

Citat: "Det är en pervertering av mannen och ett hån mot Gud att män vill vara feminina."

Det är en fascinerande läsning och tillsammans med den så kallade "Tirsaprofetian" en god förklaring till alla tokigheter de verkar ägna sig åt i sin isolerade grupp.

Sektledningen

Tirsaprofetian dag för dag

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5951695&postcount=70477

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5955871&postcount=70549

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5964019&postcount=70577

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5969237&postcount=70591

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5977068&postcount=70601

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5981069&postcount=70626

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5983705&postcount=70655

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5989070&postcount=70679

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5992317&postcount=70700

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5994795&postcount=70705

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6000615&postcount=70731

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6009109&postcount=589

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6014150&postcount=612

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6019280&postcount=654

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6030946&postcount=702

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6033765&postcount=714

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6038198&postcount=735

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6048516&postcount=775

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6076833&postcount=918

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6081488&postcount=930

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6087905&postcount=969

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6107439&postcount=1036

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6131936&postcount=1100

http://www.flashback.info/showpost.php?p=6137756&postcount=1131

tisdag, januari 23, 2007

DO Katri Linna

Klicka på rubriken och läs om villkoren för arbetet hos Diskrimineringsombudsmannen. Senare i bloggen här

Katri Linna har på eget initiativ, börjat granska förbudet mot andra språk än svenska på Gustav Adolfskolan i Landskrona.

Jag lyssnade på en radiointervju med Katri Linna i dag och skickar en hälsning till henne; - Byt jobb!

Artikel Dagens Eko.

Skolans syfte med språkförbudet är att förhindra kränkningar och hot från vissa elever. De våldsamma kränkningarna bekymrar inte Katri Linna. Föräldrar och elever verkar trivas med de nya striktare villkoren, men det bryr sig inte DO om. Livsfarliga raketavskjutningar sker inomhus i skolan. Det bekymrar inte DO, men om de våldsamma gossarna inte får planera sina illdåd på sitt hemspråk, blir DO upprörd.

Det är inte underligt att Sverigedemokraterna får ökade sympatier inom väljarkåren.

Tidigare i bloggen om DO Katri Linna

http://germundandersson.blogspot.com/2006/12/nyheter-2007.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/12/skolavslutning-och-do_22.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/12/skolavslutning-och-do.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/11/do-muslimer-och-svenska-kyrkan.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/11/do-katri-linna.html

Homosexualitet - Naturen - Bibeln

Klicka på rubriken och ta del av Karl af Hällströms utredning om religion och samkönad kärlek. En bra handbok för den som veta mera om hur homofoberna missbrukar bibeln i dunkla syften.

På Karin Långström Vinges blogg dras djurens värld in i debatten.

När du ändå surfar bland bloggarna, rekommenderar jag denna Här får du en inblick i bögens villkor och du får dessutom massor med intryck från sargade och sjuka människors villkor. Som bonus får du en mängd skrattretande, rörande och irriterande krönikor.

måndag, januari 22, 2007

President Bush och journalisten Colbert

Klicka på rubriken, - se och lyssna till när Stephen Colbert underhåller gästerna under Vita Husets middag för korrespondenter 2006.

Studera minen hos G W Bush. Världens mäktigaste man förnedras på ett ytterst sofistikerat sätt och han kan inte göra något åt situationen.

Presidentens speciella nyhetsorgan FOX, får också några läckra snytingar.

Fanns det flera journalister som Colbert i världen, skulle maktens dårfinkar avslöjas och desarmeras pronto.

söndag, januari 21, 2007

Islam - Rebaz Ismail

Klicka på rubriken och läs om religionen Islam.

Klicka på denna länk och lyssna till Rebaz Ismail när han under radioprogrammet "Vid dagens början", berättar om sin syn på sin egen religion Islam.

Om flera muslimer tänkte som Rebaz Ismail, skulle jag känna mig lugnare inför den ständigt ökande andelen muslimer i Sverige.

Principiellt är jag mycket skeptisk till en religion som helt och hållet bygger på det arabiska språket. Muslimen ska be fem gånger per dag, på arabiska oavsett om den bedjande behärskar språket eller inte.

Bönen ska ritualiseras med bestämda fysiska rörelser och ske i riktning mot Mecka i Saudiarabien.

Det är så många tvingande regler i muslimernas vardag så att det skrämmer mig med tanke på alla terrordåd som muslimer utfört med sin religion som drivkraft. Människor som lever med ständiga religiösa tvångsbeteenden, ser jag som lätta offer för våldsinspirerande religiösa ledare.

Finns det flera med tankar och idéer som Rebaz Ismail, minskar dock min oro.

Äldre inlägg med koppling till Islam.

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/islam-och-annan-fundamentalism.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/skolavslutningar-och-kyrkan.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/12/skolavslutning-och-do.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/12/religion-och-krig.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/12/islam-igen.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/11/islam.html


Snö

Klicka på rubriken och läs om snö.
Klicka på bilden så blir den tydligare.
0,25 meter snö landade i natt.

fredag, januari 19, 2007

Raps - RME - Diesel

Klicka på rubriken och läs om säteriet som tryggat sin egen drivmedelsförsörjning genom att förädla raps till dieselbränsle.

Artikelförfattaren kanske beskriver RME-produktionsprocessen lite mystiskt, men det är ju inte poängen. Poängen är att Sveriges lantbrukare kan driva sina jordbruksredskap med bränsle som de förädlat ur de egna grödorna.


Förutom självförsörjningsaspekten, innebär det att ingen extra koldioxid tillförs atmosfären eftersom rapsen under sin tillväxtprocess, tagit upp exakt lika mycket koldioxid, som den vid förbränningen avgivna.

Genialt! sade Bill

Halleluja! svarade Bull

Den som vill veta mera om RME kan läsa
här

Andra alternativa bränslen kan du läsa om
här

I ett av riksdagsvalen på 90-talet skulle jag organisera och samordna den utåtriktade verksamheten för Centerpartiet i Stockholms län. 24 kommuner från Norrtälje till Nynäshamn skulle servas med torgmöten och valmaterial.

Lars och Henrik Barkström som ledde företaget
Diskteknik i Vallentuna, erbjöd oss att få disponera en ny stor transportbuss som ännu inte inretts för deras verksamhet.

Bussen drevs med Rapsmetylester, vilket var en nyhet då och passade perfekt till vår miljöprofil. Under en månad körde jag bussen ett par hundra mil och den gick perfekt. Dessutom slapp man den vidriga dieselavgaslukten. Ur avgasröret kom en angenäm doft av popcorn.

onsdag, januari 17, 2007

Genteknik - GenmanipulationKlicka på rubriken och läs om hur Greenpeace ser på genmanipulerade organismer.

Bilden är hämtad från artikeln.Mera genteknik i bloggen härTeknikbeskrivning
Ordlista
Vetenskapsrådets forskningscodex
Codex för genteknik
Bra länkar

Det här inlägget är bara en påminnelse om den lek med livets byggstenar som Frankensteins alla moderna efterföljare, aningslöst utvecklar till att leka skapelsens herrar.

Jag befarar att det kommer att ges flera anledningar till återkomst i ämnet.
Vi kommer igen sade Bill
gensyn sade Bull

söndag, januari 14, 2007

Klimatförändringen - Växthuseffekten

Klicka på rubriken och läs ännu en artkel om det skrämmande framtidsperspektiv som knappast längre är en hypotes utan ett reellt hot.

Tidigare om klimatförändringen
http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/klimatfrndringen.html


Artikelcitat: "Det låglänta Bangladesh, där vatten- och väderrelaterade katastrofer alltid varit en del av vardagen, har drabbats av tätare och intensivare översvämningar i takt med den globala uppvärmningen. Glaciärerna i Himalaya smälter snabbare och ökar vattenmängden i landets hundratals floder. Situationen förvärras av att monsunregnen blir allt häftigare."

"Bangladesh är med sina 150 miljoner invånare åttonde folkrikast i världen, och består till stor del av ett gigantiskt deltaområde som ligger bara sex meter över havsnivån. Det tätbefolkade landet producerar mindre än en tiondels procent av växthusgaserna men drabbas hårdare än något annat land av klimatförändringens effekter.Bangladeshs internationellt mest kände klimatforskare, Atiq Rahman, målar upp ett katastrofalt scenario för de närmaste hundra åren. Vattennivån i havet kan komma att stiga med upp till en meter samtidigt som de tropiska ovädren och översvämningarna blir fler. På sin stora väggkarta kryssar han över den södra delen av landet. Kustlinjen kommer i framtiden att ligga betydligt längre norrut. - En fjärdedel av Bangladesh försvinner under vattnet, bara enstaka öar kommer att sticka upp, landets centrala delar kommer att drabbas av mer omfattande översvämningar samtidigt som torka blir ett svårt problem i norra Bangladesh, säger Atiq Rahman, som leder Bangladesh Center for Advanced Studies."

"- Massflykten från kustområdet kommer sannolikt att börja om mellan 20 och 30 år. Med den snabba befolkningstillväxt vi har handlar det då om 35 miljoner människor som kommer att förvandlas till klimatflyktingar. Det finns ingen möjlighet att alla kan stanna här. Människor måste evakueras till andra länder, säger Atiq Rahman."


Min personliga analys:

35 miljoner människor tvingas fly från Bangladesh.

I området mellan Stilla Havet och Indiska Oceanen, finns Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Papa Nya Guinea och Mikronesien. Där bor 300 miljoner människor. Många av dem kommer också att tvingas lämna sina byar på grund av havsnivåhöjningen.

Sannolikt finns det inga möjligheter att förhindra en total humanitär katastrof om inte befolkningen i de hotade områdena redan nu får hjälp med att flytta till nya säkra platser.

Detta är något för Förenta Nationernas nye generalsekreterare att ta tag i nu. I morgon kan det vara för sent.


Uppdaterat 17/1 - Oljebolagens ledare erkänner att deras produkter medverkar till växthuseffekten. Vilken enastående skarpsynthet!
http://www.sr.se./cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=1148838


JK Göran Lamberts och gnällande jurister

Klicka på rubriken och läs Maciej Zarembas artikel om JK och de ylande kränkta juristerna!

Uppdatering 20/1, 24/1, - 2007
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fstat%3d0%26ArticleID%3d2007%5c01%5c19%5c217894%26SectionId%3dDagensBonus%26menusection%3dStartsidan%3bDagensBonus

Artikel i Dagens Industri om vår stridbare justitiekansler. Nu blir det väl mera gnäll från de jurister som känner sig utpekade som mindre dugliga.

Tidigare om Göran Lambertz
http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/jk-och-jmo.html
http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/jk-och-advokater.html

Dessa gnällande jurister är en ynklig skara förorättade skråbevarare!

Artikelcitat: "Jurister på gränsen till nervsammanbrott"

"Varför dessa hätska angrepp på justitiekanslern? Göran Lambertz har valt omsorgen om rättvisan framför hänsynen till juristernas kåranda. Maciej Zaremba bevittnar ett traditionsbrott i svenskt rättsväsen."

"Efter att ett tiotal felaktiga domar rivits upp efter flera år, hävdar somliga jurister, enskilt och i grupp, (Christian Diesen, Madeleine Leijonhuvud, Inger Nyström, Sven-Erik Alhem, Thomas Bodström med flera) att det är oansvarigt, oseriöst och felaktigt av justitiekanslern att tala om oskyldigt dömda i Sverige, eller om opålitliga poliser och slarviga utredningar, för den delen. Sådant förekommer inte, helt enkelt."


"Men om de inte menar att dessa frikända är skyldiga, vad menar de då? Att det är acceptabelt med ett par justitiemord om året? Ett rimligt pris för tryggheten på gatorna, torgen och i sovrummen? Att vid osäkert bevisläge bör man hellre fälla än fria? En ny doktrin Men säg det då! Nej, de säger det inte, inte rakt ut. Så vad menas?""Man får säga att Göran Lambertz valt omsorgen om rättvisan framför hänsynen till juristernas trivsel. Han menar rent av att domare och åklagare, liksom sköterskor och poliser, har ett personligt ansvar för vad de gör. Att om inte missgreppen lyfts fram till beskådande kan man inte vänta sig någon bättring. "Felaktigt dömda" är i den meningen en historisk utredning. För första gången nämns de felande rättstjänarna vid namn. Man kan förstå att de tar illa vid sig."

Läs hela artikeln, den är mycket intressant!24/1
I går kväll möttes JK Göran Lambertz och överåklagare Sven-Erik Alhem i teveprogrammet Granskning. Mitt intryck blev att Alhem bytte fot och höll med Lambertz i det mesta. Tidigare
uttalande från Alhem

lördag, januari 13, 2007

Dag Hammarskjöld

Klicka på rubriken och läs om Dag Hammarskjöld. Klicka på bilden så blir den tydligare.

I kväll tog jag fram minnesboken som skrevs i slutet av 1961 efter hans tragiska bortgång i en flygolycka, vars orsak ännu inte klarlagts.

När nyheten nådde mig, hade jag nyss tagit körkort och köpt min första bil, en fyra år gammal Borgward Isabella och livet lekte, men för en tid tycktes världen skaka oroande.

Boken är naturligtvis präglad av sorg och saknad, men också en fascinerande beskrivning av en världskändis som lyckades hålla privatlivet utanför rubrikerna.

Inledningen av Ärkebiskop Erling Eidems griftetal:

"I vår Guds namn, den Heliges och den Barmhärtiges, är vi här samlade i Herrens helgedom, omkring båren där det förgängliga vilar av en fosterlandets trofaste son och en hela mänsklighetens tjänare"

Nu blir det bläddrande i Hammarskjölds bok "Vägmärken" en timme igen.

26 augusti 1956 skrev han följande:

"Oro, oro, oro -
Därför:
att - där möjligheten ger dig skyldigheten att skapa - du nöjer dig med att fylla stundens krav, från dag till dag,
att - angelägen om andras uppskattning och svartsjuk på deras möjligheter till "ära" - du sänkt dig till undran över det öde som ska vederfaras vad du gjort och varit.
Hur död kan inte en man vara bakom en fasad av stor duglighet, plikttrohet - och ambition! Prisa oron som tecknet på att där ännu finns liv.

God afton!

Knutby - Gränsta och andra tokreligiösa

Sammanställning för att jag lättare ska hitta rätt när jag söker information om kristendomens träskmarker.

http://www.kraftkallan.org/
http://www.kcsvildmarkscenter.com/
http://www.arken.org/
http://www.willowcreek.nu/index2.html
http://www.welcometoladan.nu/
http://web.archive.org/web/20040423215423/www.kristetcentersyd.se/svenska/vad+ar+kcs.htm

http://www.varldenidag.se/

Samlat från bloggen

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/grnsta-knutby-tirsaprofetian.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/12/knutby.html


Islam och annan fundamentalism

Enligt min ringa mening är det något allvarligt fel i systemet för omvärldsanalys hos religiösa fundamentalister, oavsett om de är kristna eller muslimer. Klicka på rubriken!

För några hundra år sedan var det inte ovanligt att kristendomen angavs som motiv för terror, mord och plundringar. De länder där kristendomen i dag är dominerande religion, har i hög grad sekulariserats och Bibeln används i negativ mening, i huvudsak endast av religiösa knäppgökar för att syndbelägga människor som lever i samkönade förhållanden, samt för att hindra kvinnor från att utöva prästämbetet.

I de länder där Islam är dominerande religion, verkar tiden har stått stilla. Mänskliga rättigheter enligt
FN-deklarationen godkänns inte. Demokrati, Jämlikhet och jämställdhet, betraktas som olämplig samhällsideologi.

Koranen är bitvis rena skräckläsningen och synen på kvinnors rättigheter är primitivt bisarr i länder som Iran och Saudiarabien.

Koranen

Haditherna

TV-station som på arabiska avslöjar Islam

Lektion i hur man pryglar kvinnor utan att det blir synliga skador.

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/002.qmt.html
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/005.qmt.html
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html

Tre avdelningar i Koranen som ger mig rysningar av obehag vid tanken på att det snart finns en halv miljon muslimer i Sverige som har Koranen som sitt absuluta rättesnöre.

Några andra smakprov ur Koranen
http://www.wikiislam.com/wiki/Quotations_from_the_Quran_and_the_Hadith_Jihad

Från Danmark

http://www.danishmuhammedcartoons.com/Home.html
http://www.danishmuhammedcartoons.com/Apology.html
http://www.danishmuhammedcartoons.com/ApologyPart2.html
http://www.danishmuhammedcartoons.com/Cartoons.html
http://www.danishmuhammedcartoons.com/CartoonPollEnglish.html
http://www.danishmuhammedcartoons.com/Therealislam.html
http://www.danishmuhammedcartoons.com/Boycott.html
http://www.danishmuhammedcartoons.com/Aboutthesite.html
http://www.danishmuhammedcartoons.com/Wallpaper.html


Uppdatering 19/1,

Ständigt dessa imamer!

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1151480

Ikoner och andra trygghetssymboler

Klicka på rubriken och läs om ikoner. Klicka på bilderna så blir de tydligare

Nyligen började jag läsa Owe Wikströms bok "Ikonen i fickan". Det blir bara ett par kapitel i veckan eftersom Sudoku har ersatt mitt gamla litteraturberoende. Bland mina julklappar fanns tre sudokuböcker skrivna och konstruerade av mästaren Paul Vaderlind.

Owe Wikström berättar att han alltid har en gammal tredelad miniikon i en byxficka.

För cirka 20 år sedan köpte jag en liten förnicklad mässingdosa som rymde tre prisar snus.

Några år senare köpte jag en näverask med sju bekymmerdockor i Globalbutiken i Uppsala. Kim i butiken hävdade att dockorna skulle hjälpa mig att stå ut när livet gör motstånd. Något senare köpte jag en gammal magisk bronsring i en new-age-butik.

Eftersom jag slutade med att snusa på dagtid, blev den lilla vackra dosan liggande tills jag kom på att den passade bra till bekymmersdockorna och ringen. Snart fick de fem dockorna och ringen sällskap av fyra minitärningar och senare ett extra simkort till telefonen. Två av de ursprungligen sju dockorna har rymt och jag vet inte när, var eller hur, men borta är de.

Den där lilla dosan med sin besynnerliga blandning av föremål, finns alltid i en av mina byxfickor. Skulle jag glömma den hemma, känns det inte bra.

Jag undrar om inte väldigt många människor går omkring med små betydelsefulla symbolprylar som de är väldigt noga med att hålla rätt på.

Det är naturligtvis en form av vidskepelse och inte så långt ifrån att tro på andliga väsen.

torsdag, januari 11, 2007

Skolavslutningar och Kyrkan

Klicka på rubriken och lyssna på Uppsala Stifts biskop Ragnar Persenius, när han försöker förklara Kyrkans inställning till skolavslutningar. Länken fungerar inte längre 2007-05-09

Inslaget kommer klockan 8.42 vilket är i början på del 6 av 7.

Ragnar Persenius som jag hoppades på inför ärkebiskopsvalet sade i dag att debatten omkring skolavslutningar har varit förvirrad och jag tycker allvarligt talat att hans argumenterande var såväl ambivalent som förvirrat. Vad vill biskopen egentligen? Det framkom inte alls i radiointervjun. Jag har lyssnat på intervjun tre gånger och kan bara konstatera "Hört utan att förstå"

Ibland är det bättre att tiga och låta folk tro att man är förvirrad, än att öppna munnen och bevisa det.

Persenius i DN Debatt

Jag må sakna fantasi, men jag förstår inte hur biskopens debattinlägg, bidrar till problemets lösning.

Låt varje skola avgöra om deras skolavslutningar ska celebreras i Kyrkan. Prästerna är oftast fantastiska talare och har nog inga problem med att hålla ett lyckönskningstal till eleverna utan att blanda in religion.


Tillägg 12/1

Efter att ha följt och deltagit i debatten här, har jag insett att inte endast skolans tradition får vara avgörande i detta känsliga ämne. Kyrkans tradition är minst lika viktig och prästens roll får aldrig nedvärderas, när det gäller utformandet av skolavslutningen. Om bön och välsignelse är prästens villkor så ska det banne mig vara bön och välsignelse.

Däremot kvarstår mina invändningar mot att förändra traditionen för att vi tagit emot muslimer som flyktingar. Kvarstår gör också min kritik mot Persenius uttalanden. Jag anser att han var otydlig.


Bevara de svenska traditionerna och låt muslimerna ta ansvar för sina!

Vilket tramsande!

Ska vi modifiera våra traditioner för att vi tar vårt ansvar och ger flyktingar asyl?

Citat: "Att behålla skolavslutningarna i kyrkan vore att göra våld på oss själva och ett okänt antal elever och lärare."

Citat: "Skolavslutningarna i kyrkan är en rest från enhetssamhället när stat, ideologi, samhälle, folk och kyrka principiellt var en enhet. Jag hör till dem som gick i skolan i 1960-talets brytningstid. I den gamla skolan hade vi morgonbön med psalm och bön. Pinsamt var det. Sedan kom de neutrala morgonsamlingarna i grundskolan, mindre pinsamma men innehållslösa. Nu lever vi sedan länge i ett mångreligiöst, multietniskt och värderingsmässigt pluralistiskt samhälle. Kan vi då ha skolavslutningarna i kyrkan kvar? Nej, inte utan att göra våld på oss själva som kyrka eller på ett okänt antal elever och lärare."

Citat: "Sommarpsalmerna hör till kulturarvet så de kan sjungas"

Citat: "En annan lösning är att säga till skolan att kyrkan står till förfogande men i kyrkan läser vi ur Bibeln, ber och välsignar. Accepteras det är man välkommen. Men därmed blir församlingen direkt ansvarig för att några elever inte kan eller får delta i den gemensamma avslutningen."

Jag är just nu glad över att Persenius inte blev Ärkebiskop.

DO Katri Linna deklarerar åtminstone en tydlig policy, även om hennes islamkramande är vedervärdigt, men Persenius verkar vilja hoppa mellan två slaka linor.

måndag, januari 08, 2007

Vindkraft


Klicka på rubriken och läs om vindkraft. Klicka på bilden och se hur vindkraften kan fördelas ut till konsumenterna.

Den som har tillgång till min favorittidning Enköpingsposten, kan i dag på sidan 12, läsa om hur småhusägare nu kan investera i ett eget vindkraftverk på tomten.


Några citat ur artikeln:

"Nu kommer de nya minivindkraftverken som inte kräver bygglov och inte belastas med energiskatt.

Det finns redan flera produkter på marknaden som riktar sig direkt till vanliga villaägare"

"Ett krav för att slippa bygglovet är att turbindiametern är mindre än
två meter och att hela verket är fristående, till exempel infäst i en gjuten bottenplatta. Vidare får masten inte vara så hög att den hamnar utanför den egna tomten när den läggs ner. Med tanke på att masten bör vara minst sex meter hög gäller det därför att ha en tomt med tillräckligt avstånd till grannen, och verket får inte bullra mer än de aktuella gränsvärdena som i dag ligger på 40 decibel."


"– Fastighetsägaren kopplar in verket på sitt eget elnät för att låta verket bidra till elförsörjningen. Om vindkraftverket producerar två kilowatt per timme och villan behöver fem kilowatt per timme innebär det att man köper tre kilowattimmar från den ordinarie elleverantören. Allt sker automatiskt utan att villaägaren behöver övervaka systemet."

Artikeln skrevs av
peter.fredriksson@ttspektra.se

Mera om vindkraft finns här:
www.hannevind.com
www.svensk-vindkraft.org
www.stem.se

JK Göran Lambertz och Jämo Claes Borgström

Klicka på rubriken och läs om hur min favoritombudsman stöttar JK

Citat: "02:23 måndag 8 januari 2007


JK får stöd för kritiserat uttalande
Justitiekansler Göran Lambertz får nu stöd i sina uttalanden om att vissa poliser ljuger och att det sitter oskyldiga i svenska fängelser på grund av att bevisprövningen i domstolar inte alltid är så noggrann som den borde vara.
Det är tidigare brottmålsadvokaten, nuvarande Jämo, Claes Borgström som på Dagens Nyheters debattsida skriver att han delar justitiekanslerns åsikter.
Claes Borgström anser att det är ett fåtal inom rättsväsendet som handlar fel, men att den stora massa av domare, åklagare och poliser som handlar rätt ändå borde erkänna att problemet existerar, och bidra till att rättssäkerheten stärks."


Nu blir Bodström sur sade Bill
Bodström är alltid sur sade Bull

Uppdatering 23 augusti 2012
Detta blogginlägg är snart sex år gammalt och sedan dess har Bodström & Borgström startat advokatbyrå ihop. Borgström har dessutom drabbats av mentala virus som har slagit ut hjärnkraften helt. B&B är helt enkelt två stollar som fuskar inom juridiken numera.

-

-

Elbilar och biobränslebilar

Klicka på rubriken och läs om elbilar.

Komplettering 2007-02-03
http://etc.se/artikel/14240/vem-doedade-elbilen

När debatterna startade i motorbranschkretsar om alternativa fordonsdrivmedel, befann jag mig i händelsernas centrum.

Jag importerade och sålde elfordon för industriella transporter och deltog i den offentliga debatten om biobränslen. Det var i mitten av 80-talet och röster hördes från extrem-miljömupparna om att biltillverkarna omedelbart borde börja tillverka bilar med biobränslen och elackumulatorer som energikälla.

Jag gjorde seriösa försök att lansera små eldrivna personbilar och lastbilar upp till 3,5 ton (b-körkort). Det fanns ett stort intresse i många kommuner för att starta försök, men de fastnade för två andra modeller som inte blev någon succé. Det hade nog inte mina produkter heller blivit, insåg jag senare. Det krävs ett helt strukturprogram med laddningscentraler och underhållsstationer för att elbilar ska fungera ute i samhället.

Inom tillverkningsindustrin blev konceptet emottaget med öppen famn. De hade ju redan systemet klart för sina batteridrivna gaffeltruckar.

De som avkrävde biltillverkarna omedelbar produktionsstart av den "nya tidens fordon" förstod inget av bilindustrins ställtider. De bilar som levereras i dag, projekterades för upp till 15 år sedan. Det krävs en enormt omfattande planerings- och testprocess inan man över huvud taget kan tillverka en konceptversion och sedan några år ytterligare innan det färdiga fordonet kan levereras.

För några år sedan kom vi till "den nya tiden" när det gäller fordon för biobränslen och nu handlar det bara om logistik.

Eventuellt ser vi nu en nystart för kommersiella elbilar i och med att GM visar upp sitt
koncept

Citat: "08:09 måndag 8 januari 2007
Biljätte storsatsar på elbilar
Världens största biltillverkare General Motors satsar stort på elbilar. På den Internationella bilsalongen i Detroit sa GM-cheferna att bensinberoendet måste brytas och att nya bättre batterier gör det möjligt att för att satsa på eldrift i stor skala"
Det väckte närmast sensation när General Motors högsta chef Rick Wagoner på den Internationella Bilsalongen här i Detroit sa att man kommer nu ska storsatsa på eldrivna personbilar. 1996 lade GM ner sitt senaste elbilsprojekt EV1.
Miljödebattörer har anklagat oljebolagen för att aktivt ha motarbetat försöken att få fram moderna elbilar. Nu säger GM att elbilar har högsta prioritet.
Efter i utvecklingenEn av orsakerna till de amerikanska bilföretagens problem är att de ligger många år efter i utvecklingen av bensinsnåla bilar och hybridmotorer. Toyota kommer i år att leverera över 250 000 hybridbilar.
GM satsar på ett system som man kallar E-flex och som i motsats till hybridsystemen bygger på att bilen ständigt drivs av en elmotor. Bilarna laddas från vanliga eluttag på natten och när strömmen sinar laddar små etanoldrivna hjälpmotorer upp batterierna
Det är mobiltelefonernas allt större behov av elkraft som satt fart på utvecklingen av nya batterier och som nu bilindustrin vidareutvecklar i större skala.
Nya bränslesystem nödvändigaGeneral Motors, med bränsleslukande monsterbilar som Hummer och Viper, hänvisade på presskonferensen till Al Gores film om växthuseffekten och till de fossila bränslenas ändlighet och betonade nödvändigheten av nya bränslesystem som bygger på förnybara resurser.
– Nej, det här är ingen marknadsföringsploj, försäkrade GM:s vice ordförande Robert A Lutz.
– Vi har blivit gröna, sa han när den modernistiska eldrivna konceptbilen Chevrolet Volt premiärvisades."

söndag, januari 07, 2007

KlimatförändringenKlicka på rubriken och läs om en effekt av klimatförändringen.

Klicka på den övre bilden och se hur lupiner och andra blommor, börjar spira i rabatterna en solig januaridag 2007.

Klicka på den nedre bilden, som är tagen ur artikeln, så blir den tydligare.


Artikeln visar hur villkoren på Grönland förändras. Isbergen kalvar och massor med mindre isklumpar driver omkring och smälter i rask takt. Isen lägger sig inte längre efter kusten. Glaciärerna minskar i volym. De gamla isbergen påverkar inte havsnivån, men när glaciärerna smälter och kalvar, bildas nya isberg och havet tillförs mera vatten. Havsnivåhöjningen kommer att drabba kustboende i hela världen mycket hårt.

2007, ett rekordvarmt år.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=602432

Ökenspridningen drabbar flera miljoner redan utsatta människor.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=598436

onsdag, januari 03, 2007

Snart är det jul igen!

Klicka på rubriken och avnjut den julsång som enligt min ringa mening slår alla andra. I denna koreografi, slår den dessutom alla andra versioner. Om 355 dagar sjunger vi igen!

Gränsta - Knutby - Tirsaprofetian


Den som klickar på rubriken kan läsa och lyssna till några av alla kvasireligiösa hjärntvättspredikningar som de så kallade pastorerna i Gränsta - Knutby, skrämde och eventuellt fortfarande skrämmer sin bänkutfyllnad med.

Klicka här och läs mina senaste tankar om knutbysekten.

För drygt ett år sedan kunde man läsa i Dagens medicin denna artikel:
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2005/11/23/n-kristi-bruds-hemliga-profe/

Nu publiceras Tirsaprofetian på ett debattforum.Ett intressant dokument som tyder på en minst sagt skruvad verklighetsupplevelse. Länk


Jag antar att nervositeten i dödskulten på dödskullen i Gränsta, är påtaglig och befogad just nu.


Diverse tv-programledare kommer att känna sig lurade efter att ha gått på snyftvisorna från sektledningen.


Några så kallade pastorer kommer att behöva söka riktiga jobb när sekten imploderar.


Vad kommer det att stå i deras CV?

Kanske något liknande detta:

Har introducerat kristendomens nya fyrenighet.
Har lärt ungdomar att tänka "gå hem" i stället för "att dö".
Har lärt unga föräldrar vikten av att fostra barn till strikt lydnad.
Har infört regeln "lev som jag lär och inte som jag lever!"

tisdag, januari 02, 2007

Mupparna

Klicka på rubriken och sjung med!

JK och advokater

Klicka på rubriken och läs om advokaternas gnäll över att de inte får betalt för ospecificerade fakturor.

Lyssna här http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?typ=db&namn=395182&intUnitID=&pubId=&broadcastDate=&MainChannel=&audioAvailableCodingFormats=%20&bitIsBlockChannel=

Skulle du betala en faktura där det står "nedlagt arbete och förbrukat material"?

Jag betalar inte några räkningar som inte detaljspecificerats och jag hoppas att JK sätter press på den yrkeskår som mer än någon annan, omges av rykten om kriminell och otillbörlig verksamhet.

Ingen rök utan eld.

måndag, januari 01, 2007

2007 - Det nya goda(?) året

Vilka händelser kommer att skaka om oss - glädja oss - göra oss ledsna och så vidare under det år som just startat? Klicka på rubriken och läs några profetior.

Jag försöker hålla mig informerad om följderna av att alldeles för många knäppgökar i världen tar sin heliga bok som stöd för att förtrycka, hota och skada civiliserade människor.

Det är uppenbart att en mycket betydelsefull muslimsk organisation (MWL), tänker skärpa attityden mot alla som inte tror på Islam. Läs mera om detta här http://www.arabnews.com/?page=4&section=0&article=77639&d=28&m=12&y=2006&pix=world.jpg&category=World


Citat: "JEDDAH, 28 December 2006 — A two-day conference organized by the Makkah-based Muslim World League yesterday called for a consultative commission in order to take legal action against those who abuse Islam and its Prophet Muhammad (peace be upon him) and Islamic sanctities, at local and international courts of justice, the Saudi Press Agency said."

Fredens religion?

Världen kommer att gå under detta år om man ska tro på profetiorna från översteprästinnan i Gränsta - Knutby.

Läs mera
här.

Citat: "KNUTBY. Isolerad i sin villa i Knutby planerar den 38-åriga kvinnan sitt bröllop med Jesus. Då ska all världens ondska släppas lös. Nu rustar sig medlemmarna för den yttersta striden."

Citat: "Kvinnan som kallar sig Kristi brud förbereder församlingen i Knutby på ändens tid - jordens undergång - därför säger hon sig vilja skapa "de godas armé"."

Citat: "Nu väntar alla på jordens undergång. Den kommer att infalla i samband med att Kristi bruds trolovning med Jesus övergår till giftermål. Jesus ska komma tillbaka för att gifta sig, församlingen ska vara bröllopsgäster.- Medan bröllopet pågår kommer ondskan att släppas lös på jorden. Det kommer att bli fruktansvärt. Då får alla som inte är helgade utstå all världens vedermödor."

1997 förutsades att Världen skulle gå under inom tio år. Vi är där nu och jag antar att det packas och rustas för bröllop i Gränsta.

Här följer en annan prognos som är mera verklighetsbaserad.
http://www.snf.se/verksamhet/internationellt/klimat-holmgren.htm

Citat: "- Det är vi i västvärlden som släpper ut mest växthusgaser och vi har gjort det länge. Men effekterna slår hårdast mot de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Dessutom drabbas enormt många eftersom de platser på jorden som är mest utsatta ofta är väldigt tättbefolkade. Därför är klimatförändringarna lika mycket en humanistisk fråga som en vetenskaplig, menar Pär Holmgren. Vi måste komma ihåg att vi här i norra Europa och Nordamerika har marginaler – vi kan klara att det blir lite varmare eller lite torrare. De marginalerna saknas i många utvecklingsländer."

Jag hade inget emot att för första gången på väldigt många år kunna genomföra den årliga pyroteknikorgien utan handskar, men vill inte att klimatförändringen ska ge oss flera oväder och översvämningar. Just nu är ett dramatiskt oväder på väg in över södra Sverige.


God fortsättning hälsar jag, Bill och Bull samt deras kompisar Mamma Mu, Kråkan och resten av gänget.